Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Hóa chất sinh hóa Diasys - Đức

Chang Tran

Active Member
Cholesterol FS Diasys - Đức 5x25ml+1x3ml Hộp

ASAT (GOT) FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

ALAT (GPT) FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

Creatinine FS Diasys - Đức 4x20ml+1x20ml+1x3ml Hộp

Urea FS Diasys - Đức 4x20ml+1x20ml+1x3ml Hộp

Glucose GOD FS 5' Diasys - Đức 5x25ml+1x3ml Hộp

Giấy lọc hóa chất Việt Nam Loại đường kính 12,5 cm Hộp

Uric acid FS TOOS Diasys - Đức 4x20 ml+1x20 ml Hộp

Triglycerides FS Diasys - Đức 5x25ml+1x3ml Hộp

Bilirubin Auto Direct FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

Billirubin Auto Total FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

Trucal U Diasys - Đức Lọ 6x3ml Lọ

Trulab P Diasys - Đức Lọ 6x5ml Lọ

Trulab N Diasys - Đức Lọ 6x5ml Lọ
 

Đính kèm

Cholesterol FS Diasys - Đức 5x25ml+1x3ml Hộp

ASAT (GOT) FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

ALAT (GPT) FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

Creatinine FS Diasys - Đức 4x20ml+1x20ml+1x3ml Hộp

Urea FS Diasys - Đức 4x20ml+1x20ml+1x3ml Hộp

Glucose GOD FS 5' Diasys - Đức 5x25ml+1x3ml Hộp

Giấy lọc hóa chất Việt Nam Loại đường kính 12,5 cm Hộp

Uric acid FS TOOS Diasys - Đức 4x20 ml+1x20 ml Hộp

Triglycerides FS Diasys - Đức 5x25ml+1x3ml Hộp

Bilirubin Auto Direct FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

Billirubin Auto Total FS Diasys - Đức 5x20 ml +1x25 ml Hộp

Trucal U Diasys - Đức Lọ 6x3ml Lọ

Trulab P Diasys - Đức Lọ 6x5ml Lọ

Trulab N Diasys - Đức Lọ 6x5ml Lọ
 

Facebook Comment

HTML

Top