Tư Vấn Xét Nghiệm Miễn Phí : 0909 000 966

Hóa chất sinh hóa HbA1C hãng Teco

Website: vidanmedical.com
Email : vidanmedical1310@gmail.com
Điện thoại : 0938 935 846
CAT NO

HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG TC-MATRIX

Brand : Teco Diagnostics – USA

Đóng gói (R1)

Đóng gói (R2)

A502-510TM Albumin, 510 Test 40 ml x 6 /
A504-780TM Alk. Phosphatase, 780 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
A524-780TM ALT (SGPT), 780 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
A532-200TM Amylase, 200 Test 20 ml x 2 4 ml x 2
A559-780TM AST (SGOT), 780 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
B538-370TM Direct Bilirubin, 370 Test 30 ml x 4 5 ml x 4
B549-620TM BUN (Ure), 620 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
B576-380TM Total Bilirubin, 380 Test 30 ml x 4 5 ml x 4
C501-580TM Chloride, 580 Test 40 ml x 6 /
C503-580TM Calcium, 580 Test 40 ml x 3 40 ml x 3
C507-940TM Cholesterol, 940 Test 40 ml x 6 /
C514-650TM Creatinine, 650 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
C519-440TM CK (Creatine Kinase), 440 test 40 ml x 4 5 ml x 4
C614-300TM CK-MB (Creatine Kinase.MB), 440 test 6 ml x 10 /
C535-320TM CO2, 320 test 20 ml x 5 /
G516-870TM Glucose (Hexokinase), 870 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
G520-940TM Glucose (Oxidase) , 940 Test 40 ml x 6 /
G560-160TM HbA1c, 160test 30 ml x 1 10 ml x 1
G560-E HbA1c Calibrator (4 Level) 0.5 ml x 4 /
G560-D HbA1c Control (Level I&II) 0.5 ml x 2
G572-780TM Gamma GT (γ-GT), 780 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
H513-330TM HDL, 330 Test 26 ml x 4 9 ml x 4
I516-780TM Phosphorous, 780 Test 40 ml x 6 /
I592-380TM Iron, 380 Test 40 ml x 4 5 ml x 4
L530-400TM LDL, 400 Test 30 ml x 4 10 ml x 4
L533-780TM LDH, 780 Test 40 ml x 4 8 ml x 4
 

Facebook Comment

HTML

Top